Gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst is, in combinatie met ons privacy statement, van toepassing op de diensten die wij, Sirimedia B.V., aan je leveren. De dienst de Sirimedia levert, is het beschikbaar stellen van de applicatie/platform “Maggy” en het via de applicatie/platform toegankelijk maken van verschillende magazines.

Om van onze dienst gebruik te kunnen maken dien je akkoord te gaan met de inhoud van deze gebruikersovereenkomst.

 

1) Gegevens SiriMedia

Sirimedia B.V.
Prinsengracht 148H
1015 EB, Amsterdam
Nederland

Postbus 11356
1001 GJ, Amsterdam
Nederland

team@maggy.nl
www.maggy.nl
KvK: 54545463

 

2) Dienst

2.1 Via de applicatie “Maggy” kun je, onbeperkt alle via de applicatie toegankelijk gemaakte magazines lezen. Sirimedia verschaft je het herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en onoverdraagbare recht om de applicatie “Maggy” voor eigen niet-commercieel gebruik te gebruiken.

2.2 De rechten met betrekking tot de applicatie “Maggy” berusten bij Sirimedia of diens licentiegevers en de rechten met betrekking tot magazines berusten steeds bij de uitgever die Sirimedia het recht heeft gegeven om magazines te gebruiken in het kader van de dienst. Deze rechten worden niet aan je overgedragen.

2.3 Sirimedia staat er niet voor in dat de dienst altijd volledig beschikbaar of vrij van gebreken is. Als de dienst niet voldoet aan je persoonlijke wensen kun je de gebruikersovereenkomst altijd beëindigen zoals in artikel 4.2 uiteengezet.

2.4 Het aanbod van magazines en de apparaten waarop de applicatie “Maggy” beschikbaar is, kunnen in de loop van tijd veranderen. Sirimedia staat er niet voor in dat bepaalde magazines beschikbaar zijn of beschikbaar blijven of dat de applicatie “Maggy” op bepaalde apparaten beschikbaar is of blijft.

2.5 Sirimedia stelt magazines beschikbaar zoals deze aan haar door uitgevers zijn geleverd. Sirimedia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van magazines.

2.6 Het gebruik van de dienst is voor je eigen risico. Sirimedia is niet aansprakelijk voor geleden schade door gebruik van de dienst.

 

3) Accountgegevens en vergoeding

3.1 Om gebruik te maken van de dienst dien je je te registreren. Je bent er voor verantwoordelijk dat je gebruikersnaam en wachtwoord combinatie vertrouwelijk blijft. Wijzigingen dien je aan Sirimedia door te geven via de website www.maggy.nl, de applicatie “Maggy” of via team@maggy.nl.

3.2 Om je te voorzien van een optimaal aanbod magazines kun je bepaalde interesses doorgeven. Sirimedia gebruikt deze interesses om je van een afgestemd aanbod magazines te voorzien.

3.3 Sirimedia heeft het recht om een maandelijkse vergoeding te verlangen voor het gebruik van de dienst, ook als Sirimedia de dienst aanvankelijk gratis heeft verstrekt.

3.4 Als geregistreerde gebruiker heb je het recht op toegang tot de applicatie “Maggy” via een beperkt aantal apparaten. Het aantal apparaten waarmee je toegang hebt tot de applicatie “Maggy” is mede afhankelijk van de hoogte van de door jou betaalde vergoeding.

3.5 Indien je handelt in strijd met het bepaalde in de gebruikersovereenkomst en/of geen vergoeding voor het gebruik van de dienst wilt betalen, heeft Sirimedia het recht om je de (volledige) toegang tot de applicatie “Maggy” te ontzeggen of (bepaalde) magazines ontoegankelijk te maken.

3.6 Een vergoeding voor het gebruik van de dienst is steeds maandelijks vooraf verschuldigd en wordt voldaan via de door jou gekozen betalingsoptie. Voor de verwerking van betalingen maakt Sirimedia gebruik van de diensten van externe payment providers.

 

4) Duur en beëindiging

4.1 Deze gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.2 Beëindiging van deze gebruikersovereenkomst is mogelijk door mededeling daarvan binnen de applicatie “Maggy” of de website www.justmaggy.nl indien de gebruikersovereenkomst via deze website is gesloten. Na beëindiging van deze gebruikersovereenkomst heeft Sirimedia het recht om je de (volledige) toegang tot de applicatie “Maggy” te ontzeggen en/of (bepaalde) magazines ontoegankelijk te maken.

 

5) Privacy

5.1 De wijze waarop Sirimedia gebruik maakt van je persoonsgegevens is nader uiteengezet in het privacy statement.

5.2 Buiten het in het privacy statement bepaalde verstrekt Sirimedia algemene niet tot een persoon herleidbare gegevens aan derden, zoals uitgevers van magazines, met betrekking tot het leesgedrag van gebruikers van de applicatie “Maggy”.

5.3 Sirimedia gebruikt algemene niet tot een persoon herleidbare gegevens om haar diensten en applicatie te verbeteren en om de populariteit van magazines en artikelen te meten.

 

6) Overig

6.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze gebruikersovereenkomst nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

6.2 Je geeft Sirimedia hierbij het recht om deze gebruikersovereenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten, aan derden over te dragen.

 

7) Toepasselijk recht

7.1 Op deze gebruikersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.