Privacy Statement

Alles over hoe Maggy met je privacy omgaat

Privacy Statement

Dit privacy statement maakt onderdeel uit van de gebruikersovereenkomst zoals gesloten met Sirimedia B.V. (“Sirimedia”) voor het gebruik van de applicatie en dienst “Maggy”. In dit privacy statement is opgenomen hoe Sirimedia omgaat met je persoonsgegevens.

1. PRIVACY STATEMENT

Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van onze gebruikers, verzamelt Sirimedia persoonsgegevens via verschillende bronnen. Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom wil Sirimedia u met behulp van dit Privacy Statement (“Privacy Statement”) voorzien van informatie rondom de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij waarborgen de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die u met ons uitwisselt.

Sirimedia verbindt zich ertoe uw privacy te waarborgen en volledige transparantie te bieden tijdens het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens. Daarnaast zorgt Sirimedia voor passende beveiligingsmaatregelen.

Als onderdeel van deze toezegging heeft Sirimedia een beleid ingevoerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers. Dit Privacy Statement beschrijft de wijze waarop Sirimedia uw persoonsgegevens verwerkt.

2. PERSOONSGEGEVENS EN TOESTEMMING

Met “persoonsgegevens” wordt bedoeld alle gegevens bedoeld die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Met behulp van deze gegevens kunnen wij gebruikers direct dan wel indirect herkennen.

Voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt raden wij u aan dit Privacy Statement aandachtig door te lezen.

Zoals hieronder nader beschreven, zal Sirimedia zal uw persoonsgegevens onder andere gebruiken voor marketingdoeleinden. Onder omstandigheden, indien dit wettelijk is vereist, kan hiervoor nog om afzonderlijke toestemming worden gevraagd.

3. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS: UITGANGSPUNTEN

Legitimiteit: de persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over iemands godsdienst, ras, politieke gezindheid of gezondheid, worden niet verwerkt.

Kwaliteit van persoonsgegevens: persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Nauwkeurigheid: de data zullen juist, volledig en – wanneer noodzakelijk, up-to-date zijn.

Transparantie: bij het verzamelen van uw persoonsgegevens wordt u nadere informatie verstrekt voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover u een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

Opslag: de persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.

Toestemming: persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien u uw toestemming heeft verleend (voor zover dit is vereist).

Vertrouwelijkheid en beveiliging: Sirimedia waarborgt de vertrouwelijkheid en beveiliging van alle verzamelde persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit kader past Sirimedia redelijke technische en organisatorische maatregelen toe.

4. TOEPASSINGSBEREIK

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 • Iedere verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Sirimedia met betrekking tot de relatie met onze gebruikers, zoals onder andere voortvloeit uit gebruik van de applicatie en dienst “Maggy”;
 • de websites van Sirimedia, waaronder websites zoals www.justmaggy.nl, www.maggy.nl en www.sirimedia.eu.

5 . SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de aard van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij onder andere de volgende informatie verzamelen :

 • contactgegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e -mail, etc.);
 • persoonlijke informatie (bijv. geboortedatum en profielfoto);
 • betaalgegevens;
 • leesgedrag.

Indien u jonger bent dan 16 jaar, is in plaats van uw toestemming, de toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouders/verzorgers) nodig voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Daarom kan Sirimedia vragen naar de e-mailadressen van ouders / verzorgers van de gebruikers onder de 16 jaar. De informatie die wij vergaren zullen wij dan ook naar hen kopiëren. Ouders/verzorgers hebben te allen tijde het recht om de vraag naar de toegang tot de persoonsgegevens van hun kind in te zien en zij hebben dan ook te allen tijde de mogelijkheid om te vragen naar een wijziging of verwijdering uit de database van onze consumentgegevens. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met Sirimedia team@maggy.nl

6 . HET MOMENT VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende tijdstippen worden verzameld, in het bijzonder wanneer u:

 • zich registreert voor de applicatie / dienst “Maggy”;\
 • gebruik maakt van de applicatie / dienst “Maggy”;
 • contact met ons opneemt in verband met vragen, klachten, etc.
 • deelneemt aan marketingprogramma’s of wedstrijden/quizzen (prijsvragen, spelletjes, nieuwsbrieven etc.)
 • op een van de websites van Sirimedia surft.

7. DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Sirimedia voor verschillende doeleinden verzameld en verwerkt, zoals:

 • de verbetering van onze producten en diensten doordat wij uw wensen en behoeftes beter kunnen begrijpen
 • het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties
 • het versturen aan u van nieuwsbrieven, promotionele acties of aanbiedingen over producten en diensten. Indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment hiervoor afmelden door gebruikmaking van de link “uitschrijven” onderaan elke e-mail correspondentie uit te schrijven op deze nieuwsbrieven. U kunt hiertoe ook een e-mail versturen naar: team@maggy.nl
 • de beveiliging en verbetering van uw gebruik van de websites van Sirimedia en de applicatie “Maggy”.
 • het kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

8 . DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Sirimedia kan uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners, zoals IT dienstverleners, en overige partijen die worden ingeschakeld om de persoonsgegevens namens en ten behoeve van Sirimedia te verwerken.

Acties, advertenties en promoties kunnen met derde partijen worden georganiseerd, in welk geval deze derde partijen ook de beschikking kunnen krijgen over uw persoonsgegevens om deze te verwerken voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens tevens verstrekken aan autoriteiten indien dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

9. BEVEILIGING

Sirimedia heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, alsmede om verlies en oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens tegen te gaan.

10. COOKIES

De websites van Sirimedia en de applicatie “Maggy” maken gebruik van cookies, waaronder:
– Functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de websites en applicatie. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

 • Analytics cookies om geanonimiseerd analytische gegevens te verzamelen.
 • Social cookies, cookies van sociale netwerken, zoals Facebook, om via een social network account in te kunnen loggen.

11. GEGEVENSOPSLAG DOOR SIRIMEDIA

Uw persoonsgegevens die Sirimedia van u heeft verkregen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

12. RECHT OP INZAGE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt op ieder moment een verzoek aan Sirimedia richten om uw persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u Sirimedia wenst te contacteren in verband met het bovenstaande, dan kan dat via op het onderstaande adres of via onderstaande link. Vermeld dan tevens welke informatie u wenst in te zien, te wijzigen of te verwijderen, vergezeld van uw identiteitsbewijs.

Sirimedia B.V.
Prinsengracht 148 H
1015 EB, Amsterdam, Nederland
www.maggy.nl
team@maggy.nl.

U kunt zich eenvoudig uitschrijven voor de ontvangst van marketing communicatie, door het volgen van de link “uitschrijven” onderaan elke e-mail correspondentie, of door middel van het zenden van een e-mail aan: team@maggy.nl

Uw verzoek zal door Sirimedia overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld.

13. UPDATES

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Sirimedia raadt u dan ook ten zeerste aan om dit Privacy Statement regelmatig te lezen.